Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
WYBIERZ JĘZYK

Regulamin

REGULAMIN PORTALU
SZCZECIŃSKIE OGŁOSZENIA

1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

1) Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Firmę: Symbolics Domains Ltd na rzecz Użytkowników polegający na umożliwieniu zamieszczania Ogłoszeń, Ofert oraz Reklam zarówno osobom indywidualnym jak i innym podmiotom gospodarczym na stronie internetowej działającej pod głównym adresem www.belchatowpoleca.pl , zwanej dalej Portalem .
2) Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Bełchatów Poleca jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem - wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową lub za pomocą odpowiedniej aplikacji.


2.
DEFINICJE.

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
Operator - Firma Symbolics Domains Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii pod adresem: 31 Rutland Street, Mansfield, NG184AP, United Kingdom.
Firma została zarejestrowana w Companies House /UK/ pod numerem 11189774, z którą Użytkownik może kontaktować się przy pomocy poczty e-mail: symbolicsdomains@gmail.com
Serwis Bełchatów Poleca prowadzony jest przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, jak i Reklam osobom fizycznym, Firmom oraz innym podmiotom gospodarczych lub użyteczności publicznej czy Stowarzyszeniom itp.
Portal dostępny w domenach internetowych wskazanych w pkt. 1 ust.1 Regulaminu, a także w ramach innych Portali internetowych zarówno własnych, jak i prowadzonych przez partnerów Operatora.
Ogłoszenie - Sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące kupna, sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd. - zamieszczane w Serwisie na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
Punkty Promocyjne- Punkty dodawane przez Operatora do Konta Użytkownika w ramach wykupienia Pakietu Ogłoszeń z oferty Portalu.
Użytkownik używa ich przy dodawaniu Ogłoszeń oraz ich Promowaniu.
Towar - Rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia zgodnie z Regulaminem.
Reklama - Zdjęcie lub inna grafika, a także treść tekstowa służąca reklamie przeznaczona do emisji na stronach Serwisu w wyznaczonych przez Operatora miejscach.
Użytkownik - Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto poprzez właściwą Rejestrację lub aktywowała Ogłoszenie.
Konto - Przydzielone danemu Użytkownikowi, identyfikowane za pomocą adresu e-mail, zabezpieczone hasłem indywidualnym dla każdego Użytkownika.
Jest to część Serwisu za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu otrzymując dostęp do dodatkowych funkcji określonych w pkt 5 ust. 3 Regulaminu.
Limit - Dopuszczalna liczba darmowych Ogłoszeń przewidziana dla danej kategorii Ogłoszenia po przekroczeniu której konieczne jest wykupienie Pakietu w celu zamieszczenia kolejnego Ogłoszenia w Serwisie. Limity dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 4
Pakiet Ogłoszeń - Zestaw płatnych Ogłoszeń nabywany przez Użytkownika po przekroczeniu Limitu darmowych Ogłoszeń lub wykupienie większej ilości Ogłoszeń w postaci punktów) po promocyjnej cenie.
Pakiet Promowań - Zestaw płatnych usług promowań Ogłoszeń takich jak:

Podbijanie, Wyróżnianie, Premium, Premium Plus.
Rodzaje Pakietów Promowań, zasady ich zakupu i korzystania zostały określone w załączniku nr 2.
Regulamin - Niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług i korzystania z Portalu.
Rejestracja - procedura zakładania Konta Użytkownika.
Cennik - Zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu – dostępne bezpośrednio w „stopce” Portalu pod zakładką „Cenniki”.


3.
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

1)Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
2)Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji lub czynności, której Ogłoszenie dotyczy.
3)Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu.
Wraz z Ogłoszeniem na stronie Portalu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail: belchatowpoleca@gmail.com  przypisany do Ogłoszenia.
4)Ogłoszenie zamieszcza Użytkownik osobiście lub korzysta z usług (pomocy) Portalu pod adresem e-mail. belchatowpoleca@gmail.com
5)Jedno Ogłoszenie określa (pola obowiązkowe do wypełnienia oznaczone w Serwisie są znakiem: „*”):
a)Kategorię ogłoszenia,
b)Typ ogłoszenia,
c)Tytuł ogłoszenia (często jest to nazwa towaru lub usługi),
d)Data, do której ogłoszenie jest wyświetlane,
e)Osoba / Firma,
f)E-mail,
g)Województwo,
h)Powiat,
i)Kod zabezpieczający (dla użytkowników niezarejestrowanych),
j)Zapoznanie się i akceptację (potwierdzenie tego faktu) niniejszego Regulaminu.
6)Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Usługi lub Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników w szczególności co do właściwości Towaru takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.
7)Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać czy Towarem jest określony komplet czy jest to pojedynczy Towar oraz wskazywać czy określona przez Użytkownika cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Towaru.
Możliwe jest jednak dodanie w treści Ogłoszenia informacji o dostępności Towaru w różnych kolorach lub rozmiarach.
8)Ogłoszenie może być zamieszczone w języku polskim po spełnieniu zasad określonych w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.
9)W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach lub grafice) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Adres e-mail, numer telefonu lub numer komunikatora internetowego mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia.
10)Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w sposób naruszający niniejsze postanowienie mogą być usunięte.
11)Ogłoszenie nie może dotyczyć poszukiwania Towaru, którego dystrybucja oraz rozpowszechnianie jest prawnie zabronione.
12)Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim, dotyczy to w szczególności kategorii Praca.
13)Ilość darmowych Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika jest odpowiednio ograniczona przez Portal.
Limity darmowych Ogłoszeń/Ofert dla jednego Użytkownika określa załącznik nr 4;
14)Z zastrzeżeniem pkt. 8 publikacja Ogłoszeń oraz Ofert na Portalu zamieszczanych w kategorii z działu „OGŁOSZENIA” lub „SKLEP” w liczbie nieprzekraczającej Limitu jest bezpłatna (np. pierwsze). Zamiar publikacji większej ilości Ogłoszeń lub Ofert niż określa Limit oznacza dokonania opłaty za każde kolejne ogłoszenie ponad Limit lub obowiązek wykupienia przez Użytkownika Pakietu Ogłoszeń/Ofert.
15)Po przekroczeniu Limitu Użytkownik otrzymuje komunikat z informacją o jego przekroczeniu oraz informację o konieczności dokonania opłaty.
16)Ogłoszenia zamieszczane w dziale „MOTORYZACYJNE” podlegają opłacie określonej w Cenniku - Załącznik nr 3.
17)Ogłoszenia zamieszczane w dziale „OFERTY FIRM” podlegają opłacie określonej w Cenniku - Załącznik nr 3.
18)Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia lub publikowaną grafikę) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich w tym praw autorskich.
19)Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.
20)Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu materiałów wymaga każdorazowo zgody Operatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Firmy Symbolics Domains Ltd.
21)Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na Portalu w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem.
22)Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Portalu w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Operatora.


4.
ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ BEZ DOKONANIA REJESTRACJI

(UTWORZENIA KONTA).
1)Zamieszczenie Ogłoszenia na Portalu wymaga:
a)Użycia przycisku „Dodaj Darmowe Ogłoszenie” dostępnego na stronie www.polporto.pl a następnie - po zapoznaniu się z treścią - dokonania wyboru: „Dodaj ogłoszenie bez rejestracji”
b)wypełnienia formularza w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych, jako obowiązkowe oznaczonych „*”) w tym zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację, a następnie zatwierdzenie przyciskiem „Dodaj”,
c)następnie:
- oczekiwanie na dokonanie aktywacji Ogłoszenia przez Administratora Portalu (w zależności od ustawień Operatora) lub
- aktywacje Ogłoszenia bezpłatnego poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika.
2)Emisja Ogłoszenia na Portalu rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa taką ilość dni, jaką zadeklaruje Użytkownik w wypełnionym wcześniej formularzu.
3)Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Portalu.
4)W okresie emisji Ogłoszenia niezarejestrowany Użytkownik nie może edytować, zmieniać parametrów swojego ogłoszenia ani zakończyć go przed czasem.. Aby tego dokonać winien zwrócić się do Operatora na adres e-mail: belchatowpoleca@gmail.com  z prośbą o dokonanie takiej czynności przez Administratora Portalu.
5)Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
6)Po upływie zadeklarowanego wcześniej czasu emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z Serwisu.
7)W czasie zamieszczania lub publikacji Ogłoszenia tylko Użytkownik zarejestrowany może skorzystać z dodatkowej płatnej usługi tzw. Podbijania Ogłoszenia lub jego Wyróżnienia czy Promowania. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Użytkownika z przedmiotowej usługi oraz jej zakupu określone zostały w załączniku nr 2 do Regulaminu.


5.
ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ PO DOKONANIU REJESTRACJI UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

1)Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.
2)W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
3)Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń (np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami otrzymując dostęp do dodatkowych funkcji:
- możliwość dodania większej ilości zdjęć (8 szt.) do ogłoszenia,
- natychmiastowe dodawanie ogłoszenia bez konieczności oczekiwania na potwierdzenie,
- schowek na interesujące Ogłoszenia,
- jednorazowa akceptacja regulaminu,
- promocje dla użytkowników (jeśli Operator tak postanowi),
- autouzupełnianie danych adresowych,
- możliwość Podbijania Ogłoszenia,
- możliwość Wyróżniania Ogłoszenia,
- możliwość Promowania Ogłoszenia,
- możliwość korzystania z Pakietu Ogłoszeń po wcześniejszym ich wykupieniu w postaci punktów promocyjnych dodanych Użytkownikowi.
4)Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Portalu.
Po dokonaniu powyższych czynności Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
5)Aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew bankowy na wskazane konto bankowe lub przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez:

DotPay Sp. z o.o.

Dane rejestrowe i kontaktowe: Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

6)Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
7)W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Portalu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
8)Użytkownik lub podmiot gospodarczy może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta na Portalu.
9)Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta, jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
10)Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta na Portalu ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej Portalu
11)Świadczenie usług przez Operatora w ramach publikacji Ogłoszenia na Portalu dla Użytkownika posiadającego Konto ma charakter terminowy i trwa przez okres 7, 14, 30, 60 lub 90 dni, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: belchatowpoleca@gmail.com z uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt 13.
12)Użytkownik (zarejestrowany na Portalu) może odstąpić od umowy bez podania przyczyny z uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt 13.
13)Odstąpienie od umowy, jeżeli emisja Ogłoszenia lub Reklamy tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte i jest realizowane nie zobowiązuje Operatora do zwrotu opłaty za usługę.


6.
WYSTAWIANIE PRODUKTÓW
1)Zamieszczenie Produktów w „SKLEP” wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.
2)W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
3) Podczas wystawiania Produktu należy określić czy Produkt można zakupić w Serwisie czy w sklepie (wstawiając link do sklepu). Jeśli wybierzemy opcje w Sklepie to klient zainteresowany Produktem zostanie przekierowany do właściwego sklepi i tam dokona transakcji zakupu.

7.
RODZAJE OGŁOSZEŃ

1)Na Portalu można zamieścić 4 rodzaje Ogłoszeń klasyfikowanych pod względem emisji i pozycjonowania na Stronie Portalu:
a)Ogłoszenie zwykłe – darmowe do wysokości Limitu wskazanego  w załączniku nr 4,
b)Ogłoszenie Wyróżnione – płatne, określa załącznik nr 2,
c)Ogłoszenie Premium – płatne, określa załącznik nr 2 ,
d)Ogłoszenie Premium Plus – płatne, określa załącznik nr 2 ,
2)Cennik płatnych ogłoszeń określa załącznik nr 3
3)Operator w trybie Promocji zastrzega sobie możliwość okresowego wyłączania dokonywania opłat za poszczególne rodzaje Ogłoszeń.
4)Wyłączenie opcji dokonywania opłat przez Operatora nie zmienia warunków
Korzystania z Ogłoszeń już emitowanych oraz wykupionych wcześniej usługach.


8.
PAKIETY OGŁOSZEŃ

1)W Serwisie można korzystać z wykupionych wcześniej Pakietów Ogłoszeń po promocyjnych cenach.
2)Pakiet Ogłoszeń jest to odpowiednia ilość punktów przypisana Użytkownikowi do wykorzystania przy zamieszczania Ogłoszeń lub dokonywania Wyróżnień. Przy czym 1 pkt jest równoznaczny z jednym Ogłoszeniem lub jednym Wyróżnieniem (w tym Premium Plus oraz Top Oferty).
3)Pakiety Ogłoszeń (punkty) są dopisywane Użytkownikowi na określony okres czasu.
4)Punkty nie wykorzystane w ramach danego Pakietu w określonym przedziale czasowym nie są kumulowane, a opłata za ich wykupienie nie jest zwracana.
5)Rodzaje Pakietów Ogłoszeń (w przeliczeniu na punkty), zasady ich zakupu, jak i korzystania z Ogłoszeń w ramach danego Pakietu określone zostały w załączniku nr 2.


9.
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1)Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w  Serwisie Bełchatów Poleca nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
2)Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
3)Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
4)Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
5)Portal nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami, przetargami lub ofertami.
6)Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady/usunięcia Konta.
7)Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa w szczególności, gdy zawiera treści:
a)powszechnie uznane za obraźliwe,
b)noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
c)naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
d)szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
e)wprowadzające w błąd.
8)Operator nie odpowiada za:
a)brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
b)realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
c)działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
d)składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
e)Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Portalu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
9)W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Portalu wymaga dodatkowej weryfikacji danych lub w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę Operator może uzależnić korzystanie z Portalu od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości.
Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.


10.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
2.Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: belchatowpoleca@gmail.com.
3.Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
4.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie na adres e-mail przypisany do Konta.
5.Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta.


11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin dostępny jest na Portalu w „stopce” strony w zakładce „Regulaminy”
2.O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Portalu.
Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Portalu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje (wznowienia usługi) możliwe są na warunkach bieżących.
3.O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
4.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
5.Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed innymi ustawowymi podmiotami takimi jak: UOKiK.
Informacje o sposobie dostępu do w/w. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


 
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.